Wednesday, May 28, 2008

'I Love you' In Different Languages

Tagalog:
Mahal kita
Iniibig kita

Cebuano:
Gihigugma ko ikaw.

Japanese:
Anata-wa kuso desu
Kimi o ai shiteru
Aishiteru
Chuu shiteyo
Ora omee no koto ga suki da
Ore wa omae ga suki da
Suitonnen
Sukiyanen
Sukiyo
Watashi wa anata ga suki desu
Watashi wa anata o aishite-imasu
Watakushi-wa anata-wo ai shimasu

Korean:
No-rul sarang hae (man to woman in casual relation)
Tangsinul sarang ha yo
Tangshin-ul sarang hae-yo
Tangsinul Sarang Ha Yo
Tangshin-i cho-a-yo (i like you, in a romantic way)
Nanun tangshinul sarang hamnida
Nanun Dangsineul Mucheog Joahapnida
Nanun Dangsineul Saranghapnida
Nanun Gdaega Joa
Nanun Gdaereul Saranghapnida
Nanun Neoreul Saranghanda
Gdaereul Hjanghan Naemaeum Alji
Joahaeyo
Saranghae
Saranghaeyo
Saranghapanida

French:
Je t'aime
Je t'adore

Subscribe
Add to Technorati Favorites

No comments: