Monday, July 7, 2008

Word Of The Day

English:
Thigh
Thighs (plural)

Tagalog:
Binti Pata
Mga binti/pata (plural)

Cebuano:
Pa-a
Mga pa-a (plural)


Subscribe
Add to Technorati Favorites

No comments: