Monday, June 30, 2008

Word Of The Day

English:
Hand (single hand)
Hands (plural)

Tagalog:
Kamay
Mga kamay (plural)

Cebuano:
Kamot
Mga kamot (plural)

Subscribe
Add to Technorati Favorites

No comments: